[Aktualizacja] Ostateczna lista opłat za niezaliczone przedmioty

W dniu dzisiejszym opublikowana została ostateczna lista opłat za niezaliczone przedmioty, która znajduje się gablocie przed Dziekanatem ds. Studenckich (pokój 119). Termin płatności upływa 10 grudnia 2013 roku!

Opłaty wyliczone są, zgodnie z Decyzji Rektora z dnia 26 czerwca 2013 r. §1 pkt.3, według stawki 10zł i 20zł za jednostkę kosztu (JK), odpowiednio dla studiów polskojęzycznych i angielskojęzycznych. W liście ostatecznej zostały również uwzględnione wszelkie uwagi i zastrzeżenia odnośnie listy wstępnej oraz wnioski o częściowe umorzenie kosztów lub o rozłożenie płatności na raty.

Wpłaty można dokonać przelewem elektronicznym lub w filii banku PeKaO S.A. przy PW (ul. Noakowskiego 20), z zaznaczeniem nazwy Wydziału i tytułu wpłaty (niezaliczone przedmioty, imię nazwisko i nr albumu ), na następujące konto: 70 1240 1053 5111 1030 0010 0091

Pokwitowanie należy koniecznie okazać w dziekanacie ds. studenckich (p.119). Dopiero przedstawienie tego pokwitowania stanowi dowód wypełnienia zobowiązania płatniczego.

Jednocześnie informujemy, że niespełnienie obowiązku wpłaty w przewidzianym terminie będzie przez władze Wydziału potraktowane jako rezygnacja ze studiów. Konsekwencją tego będzie pominięcie nazwisk osób na protokołach zajęć, bez możliwości tzw. „odkreślenia”, po uiszczeniu opłat w terminie późniejszym niż wyznaczony

Lista opłat

Wcześniej należy się zalogować do „Moja Elka”

Bookmark the permalink.

Comments are closed