Studencie poznaj swoje prawa – Początek semestru

Jesteśmy na początku semestru letniego roku akademickiego 2014/2015. Mamy nadzieję, że zaliczyliście sesję z dobrymi wynikami, odpoczęliście nieco w czasie ferii i pozytywnie naładowani energią wracacie na nasz wydział. Zanim zacznie się semestr chcielibyśmy przypomnieć Wam nieco o Waszych prawach i obowiązkach związanych z jego początkiem. W tym odcinku o tym jakie informacje na pierwszych zajęciach powinien przedstawić prowadzący przedmiot, urlopy oraz pomoc dla niepełnosprawnych.

 

Przedstawienie informacji na pierwszych zajęciach

21. Prowadzący przedmiot ma obowiązek przedstawić studentom na pierwszych zajęciach lub spotkaniu informacyjnym oraz umieścić w miejscu dostępnym dla studentów realizujących ten przedmiot:

1) opis przedmiotu, zawierający efekty kształcenia, program zajęć i wykaz zalecanej literatury,

2) regulamin zajęć, określający wymaganą formę uczestnictwa w zajęciach, sposób bieżącej kontroli wyników nauczania, tryb i terminarz zaliczania, w tym sposób i tryb ogłaszania wyników oceny sprawozdań, kolokwiów, projektów i innych form zaliczania, zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, formę egzaminu, możliwość korzystania z materiałów pomocniczych podczas sprawdzianów, zasadę ustalania oceny łącznej przedmiotu oraz inne zasady,

3) terminy i miejsce konsultacji.

Prosimy o zwrócenie uwagi czy prowadzący przedmiot przedstawił wszystkie informacje wymienione w paragrafie 5 ust. 21 Regulaminu Studiów. Często spotykanym przypadkiem jest nieinformowanie studentów o trybie ogłaszania wyników a także nieprzestrzeganie terminów konsultacji. Prowadzący przedmiot ma obowiązek pojawiać się na swoich konsultacjach i rozwiewać wszelkie Wasze wątpliwości. Jest to czas przeznaczony specjalnie dla Was dlatego też w przypadku nie pojawiania się prowadzących na konsultacjach prosimy o zgłaszanie nam takich przypadków.

 

Studenci Niepełnosprawni

22. Student będący osobą niepełnosprawną może zwrócić się do dziekana z wnioskiem o wyznaczenie dla niego opiekuna wydziałowego. Zadaniem opiekuna jest określanie i przedstawianie dziekanowi szczególnych potrzeb studenta w zakresie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego, w tym dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności.

Chcielibyśmy także przypomnieć, że na Politechnice Warszawskiej działa Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych, która zajmuje się wsparciem dla osób niepełnosprawnych. Pomoc asystencka w sprawach dydaktycznych, specjalne kursy, dostosowywanie akademików oraz uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych to tylko część zadań wykonywanych przez tę Sekcję.

Więcej informacji znajdziecie na stronie http://www.pw.edu.pl/Studenci/Studenci-z-niepelnosprawnoscia lub na fanpage’u (https://www.facebook.com/SONPW).

 

Urlopy

Urlopu nieuwarunkowanego udziela się na prośbę studenta, który zaliczył co najmniej I rok studiów na studiach pierwszego stopnia lub I semestr na studiach drugiego stopnia. Urlopu tego można udzielić jedynie raz w okresie studiów i nie później niż w pierwszym miesiącu trwania semestru. Uczestnictwo w zajęciach i uzyskiwanie zaliczeń w czasie trwania urlopu nieuwarunkowanego wymaga zgody dziekana

Opisany powyżej urlop nieuwarunkowany jest jedynym urlopem, który należy uzgodnić z Prodziekanem ds. Nauczania w pierwszym miesiącu zajęć. Prośby o pozostałe urlopy długoterminowe należy zgłaszać natychmiast po zaistnieniu przyczyny, jednak należy tutaj pamiętać, iż w trakcie sesji egzaminacyjnej uzyskanie urlopu jest praktycznie niemożliwe.

Regulamin Studiów dopuszcza również możliwość wzięcia urlopu krótkoterminowego, który nie wydłuża czasu trwania studiów, ale pozwala na usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach. Pozostałe urlopy opisane są w naszej zakładce.

Bookmark the permalink.

Comments are closed