Krajowe Ramy Kwalifikacji

Europejskie Ramy Kwalifikacji to w największym uproszczeniu europejski układ odniesienia dla kwalifikacji uzyskiwanych w poszczególnych krajach Wspólnoty. Zgodnie z ideą przyświecającą ich powstaniu mają one zapewnić większą przejrzystość uzyskiwanych kwalifikacji, a co za tym idzie mają przyczynić się do zwiększenia mobilności osób uczących się i pracowników pomiędzy państwami europejskimi oraz promocji uczenia się przez całe życie.

Poradnik Krajowych Ram Kwalifikacji

Poradnik Krajowych Ram Kwalifikacji – Wartość dodana

Comments are closed