Urlopy

§ 17. Urlopy

1. Student może otrzymać urlop:

1) długoterminowy:

a) zdrowotny,
b) losowy,
c) okolicznościowy,
d) nieuwarunkowany,

2) krótkoterminowy.

2. Urlopów udziela dziekan na wniosek studenta. Urlop długoterminowy nie może być udzielony na okres dłuższy niż jeden rok.

3. Urlopu zdrowotnego dziekan może udzielić jedynie na podstawie orzeczenia uprawnionej komisji lekarskiej.

4. Urlopu losowego dziekan może udzielić jedynie w razie ważnych i udokumentowanych okoliczności losowych, które przez dłuższy czas uniemożliwiają studentowi uczestnictwo w zajęciach.

5. Urlopu okolicznościowego udziela dziekan studentowi realizującemu za jego zgodą ponadprogramową część studiów w innej uczelni, odbywającemu staż lub praktykę zawodową lub gdy występują inne uzasadnione przyczyny udzielenia tego urlopu.

6. Urlopu nieuwarunkowanego udziela się na prośbę studenta, który zaliczył co najmniej I rok studiów na studiach pierwszego stopnia lub I semestr na studiach drugiego stopnia. Urlopu tego można udzielić jedynie raz w okresie studiów i nie później niż w pierwszym miesiącu trwania semestru. Uczestnictwo w zajęciach i uzyskiwanie zaliczeń w czasie trwania urlopu nieuwarunkowanego wymaga zgody dziekana.

7. Student powinien zwrócić się o udzielenie urlopu niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny uzasadniającej ubieganie się o urlop.

8. Udzielenie urlopu długoterminowego przedłuża termin planowego zakończenia studiów.

9. Udzielenie urlopu długoterminowego potwierdza się wpisem do indeksu.

10. W okresie urlopu student zachowuje prawa studenta. Prawo do pomocy materialnej określają odrębne przepisy.

11. Student, który powraca z urlopu lub urlopów długoterminowych może być zobowiązany przez dziekana do wyrównania różnic programowych wynikających ze zmian zaistniałych w planie studiów i programie kształcenia podczas trwania urlopu.

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może na wniosek studenta podjąć decyzję o udzieleniu urlopu krótkoterminowego, usprawiedliwiając w ten sposób nieobecność studenta na zajęciach nie dłuższą niż 14 dni.

One Comment

  1. Pingback: Studencie poznaj swoje prawa – Początek semestru

Comments are closed