Stypendium Rektora za wyniki w nauce

Opublikowana została lista rankingowa Stypendium Rektora za wyniki w nauce. Zapraszamy do zapoznania się z w/w listą.

Wszelkie uwagi i zapytania dotyczące w/w listy prosimy zgłaszać poprzez formularz


 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 

Akcja stypendialna!

Regularnie na początku każdego semestru Wydziałową Komisję Stypendialną zalewa morze papierów. Dzielni jej członkowie muszą przeprawić się na drugi brzeg. Wymaga to od nich wielu zdolności, wytrwałości oraz odrobinę poczucia humoru. A wszystko robią po to by studenci naszego wydziału mogli otrzymać dodatkowe pieniądze na potrzeby związane ze studiami.

Chcemy przypomnieć Wam w kilku słowach jak możecie ubiegać się o przysługujące Wam świadczenia.

Jednym ze stypendiów przyznawanych co semestr jest stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce. Takie stypendium jest przyznawane 10% najlepszych studentów na kierunku i roku, wybranych spośród osób, które do 10.03.2014 r. złożą wniosek w dziekanacie ds. studenckich.

Warunkiem konieczne do uzyskania stypendium za wyniki w nauce to:

 • zaliczony pierwszy rok studiów
 • średnia ocen za poprzedni semestr co najmniej 4.0 (w przypadku pierwszego semestru studiów magisterskich średnia za dwa ostatnie semestry studiów inżynierskich)
 • suma uzyskanych puktów ECTS równa liczbie semestrów x30
 • co najmniej 30 punktów ECTS uzyskanych w poprzednim semstrze
 • złożenie wniosku o przyznanie stypendium

Aby uzyskać stypendium socjalne trzeba złożyć już trochę więcej papierków. A dokładnie wniosek o przyznanie stypendium socjalnego wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi dochód. Stypendium socjalne przysługuje wówczas, gdy dochód w rodzinie na miesiąc na członka rodziny jest niższy niż 850,20 zł. O stypendium socjalne możecie ubiegać się w trakcie całego semestru, jednak po 10.03.2014 r. stypendium przyznawane będzie od kolejnego miesiąca od złożenia wniosku.

Załączniki do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego:

 • Dla każdego pełnoletniego członka rodziny:
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o uzyskanym dochodzie w poprzednim roku rozliczeniowym
  • w przypadku nie uzyskania dochodu przez któregoś z pełnoletnich członków rodziny również stosowne oświadczenie
  • w przypadku członka rodziny rozliczające się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym również stosowne oświadczenie
  • oświadczenie o uzyskaniu dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym
  • oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej w poprzednim roku
  • dla studiującego pełnoletniego członka rodziny zaświadczenie o studiowaniu
 • Dla niepełnoletnich członków rodziny odpis aktu urodzenia lub zaświadczenie ze szkoły/przedszkola

Wzory wniosków i oświadczeń jakie powinniście składać do 10.03.2014 r. znajdziecie tutaj: http://www.bss.ca.pw.edu.pl/Do-pobrania/Wnioski-i-formularze/Pomoc-materialna .

 Wszelkie pytania kierujcie do komisji stypendialnej poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie.

Dołącz do nas!

A jeśli kiedyś interesowało Was jak przyznawane są stypendia, na czym polega rozpatrywanie wniosków, a po nocach śni się aktywna praca na rzecz studentów to napiszcie na adres bkulas@samorzad.elka.pw.edu.pl .

Stypendia to jedna z najbardziej zauważalnych korzyści studentów, o które regularnie dba Wydziałowa Komisja Stypendialna wspierana przez Wydziałową Radę Samorządu.

banner