Socjalka

Komisja Socjalna Samorządu Studentów PW zajmuje się wszystkimi sprawami socjalnymi studentów, czyli stypendiami, kredytami studenckimi oraz opieką zdrowotną i ubezpieczeniami od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Komisja współpracuje z Rektorem w zakresie ustalania regulaminów przyznawania stypendiów, miejsc w domach studenckich, a także podziału dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na pomoc materialną dla studentów.

W skład Komisji wchodzą przedstawiciele wszystkich samorządów wydziałowych, Przewodniczący Komisji Socjalnej oraz Przewodniczący Komisji Domów Studenckich.

Do zadań Komisji należą:

1. Ustalanie ogólnouczelnianych zasad przyznawania pomocy materialnej (stypendiów i zapomóg).

2. Podział środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów i remonty domów studenckich.

3. Polityka informacyjna w zakresie przyznawania stypendiów, kredytów studenckich i ubezpieczeń NNW.

4. Dbanie o jakość opieki zdrowotnej.

Comments are closed