Rodzaje stypendiów

Rodzaje świadczeń pomocy materialnej, warunki do spełnienia oraz dokumenty, które trzeba złożyć:

W przypadku złożenia wniosku o stypendium po terminie stypendium będzie przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

 1. Stypendium socjalne – dochód graniczny 1050zł miesięcznie na osobę w rodzinie

– dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny:

– zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym bieżący rok akademicki, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b,30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – zawierające informacje o wysokości dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu i wysokości należnego podatku,

– w przypadku członków rodziny, którzy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

– zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,

– oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w ubiegłym roku

– kalendarzowym, wzór oświadczenia określa załącznik nr 1 do zasad ustalania i dokumentowania dochodu,

– oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku poprzedzającym bieżący rok akademicki dochodu niepodlegającego opodatkowaniu; wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do zasad ustalania i dokumentowania dochodu

– oświadczenie członków rodziny o wysokości składki zdrowotnej; wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do zasad ustalania i dokumentowania dochodu

– W przypadku nie uzyskania z Urzędu Skarbowego zaświadczenia o wysokości uzyskanych

dochodów, spowodowanego brakiem dochodów – także oświadczenie o zerowym dochodzie; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do zasad ustalania i dokumentowania dochodu.

W przypadku rodzeństwa:

 – skrócony odpis aktu urodzenia, a w przypadku gdy rodzeństwo jest pomiędzy 18 a 26 rokiem życia, zaświadczenie ze szkoły lub uczelni,

 w przypadku gdy dotyczy:

– zaświadczenie z urzędu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego (roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego za rok 2012 wynosi 2431 zł (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2013 r.)),

– umowy dzierżawy, oddania w dzierżawę i inne,

– kopię odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty, przekazy lub przelewy dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów lub zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów,

– dokument potwierdzający utratę dochodu,

– dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu,

– kopię aktów zgonu rodziców,

– na żądanie Wydziałowej Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej opinia jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin,

– zaświadczenie o dochodach uzyskanych poza granicami kraju,

2. Stypendium socjalne zwiększone może otrzymać student, jeżeli spełnia wymagania do stypendium socjalnego oraz jest zakwaterowany:

 – w domu studenckim Politechniki Warszawskiej lub

– w domu studenckim innej uczelni – pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia lub

– w innym obiekcie – przedstawienie umowy najmu.

Wniosek składa się razem z wnioskiem o stypendium socjalne i tymi samymi dokumentami.

3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – może otrzymywać student, który posiada orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności, bez względu na dochód w rodzinie studenta.

4. Stypendium Rektora za wysokie wyniki w nauce – może otrzymać student, który spełnia łącznie warunki:

– zaliczył pierwszy rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia

– w systemie tradycyjnym – nie później niż do końca jesiennej sesji egzaminacyjnej, zaliczył wszystkie przedmioty objęte programem studiów dla poprzedniego roku studiów lub w systemie elastycznym – nie później niż do końca jesiennej sesji egzaminacyjnej, uzyskał w poprzednim roku studiów liczbę punktów zaliczeniowych (ECTS) zgodną z planem studiów,

– uzyskał w poprzednim roku studiów średnią ocen nie niższą niż 4,00

5. Stypendium Rektora za wysokie wyniki w sporcie – może otrzymać student, który:

– zaliczył pierwszy rok studiów tzn. otrzymał rejestrację na drugi rok

oraz

a) startował w barwach Politechniki Warszawskiej lub

b) startował w innych barwach w przypadku, gdy nie ma odpowiedniej sekcji na PW lub

c) gdy dana sekcja PW nie ma uprawnień do startu w konkretnych zawodach.

6. Zapomoga – może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej i może być przyznana dwa razy w roku na udokumentowany wniosek

Niezależność finansowa:

Art. 179, ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:

– posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;

– posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;

– jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. 1 i 2, nie jest mniejszy niż 1,3 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

– nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich.

Comments are closed